KurKostelBratri
 

Ať ti Pán žehná
a ať tě chrání;
ať ti ukáže svou tvář
a smiluje se nad tebou.

Ať k tobě obrátí
svou tvář
a obdaří tě pokojem.

(Sv. František z Assisi)

 

tau

Život bratří

Sv. František, List celému řádu:

„Všemohoucí, věčný, spravedlivý a milosrdný Bože, dej nám ubohým, abychom kvůli tobě samotnému konali to, co víme, že chceš, a vždy chtěli to, co se ti líbí, abychom vnitřně očištěni, vnitřně osvíceni a ohněm sv. ducha zapáleni mohli jít ve šlépějích tvého milovaného Syna, našeho Pána Ježíše Krista a jen tvou milostí mohli dojít k tobě Pane Nejvyšší, který v dokonalé Trojici a prosté jednotě žiješ a kraluješ a jsi oslavován, všemohoucí Bože, po všechny věky věků. Amen.“

Z řehole sv. Františka:

Ve jménu Páně! začíná život menších bratří: Řehole a život menších bratří je:
- zachovávat svaté evangelium našeho Pána Ježíše Krista životem v poslušnosti, bez vlastnictví a v čistotě.

Sv. František, List celém řádu:

„Slyšte, slyšte, Páni synové a bratři moji, a pozorně vyslechněte mou řeč. Nakloňte ucho svého srdce a poslechněte hlas Syna Božího. Zachovávejte celým svým srdcem jeho přikázání a jeho rady plňte s dokonalou myslí. Chvalte ho, neboť je dobrý a vyvyšujte ho svými skutky, neboť proto Vás poslal do celého světa, abyste slovem i skutkem vydávali svědectví jeho hlasu a abyste všem dali poznat, že nikdo není všemohoucí kromě Něho. V kázni a svaté poslušnosti vytrvejte, a co jste mu s dobrým a pevným předsevzetím slíbili, splňte. Pán Bůh s námi jedná jako se svými syny.

Sv. František, List celém řádu:

„Proto taky snažně Vás všechny, bratři, prosím, (... ) abyste veškerou úctu a všechnu čest jak jen budete moci prokazovali nejsvětějšímu Tělu a Krvi našeho Pána Ježíše Krista, ve kterém nachází pokoj a smíření se všemohoucím Bohem vše, co je na nebi i na zemi."

Řehole sv. Františka:

„Ti bratři, kterým Pán dal milost pracovat, ať pracují věrně a zbožně tak, aby se vyhnuli zahálce – nepřítelkyni duše, ale ať neuhasí ducha svaté modlitby a zbožnosti, jemuž mají ostatní časné věci sloužit."

Režim dne:

5:15 vstávání | 5:45 ranní modlitby, ranní chvály, rozjímání
6:30 služba ve zpovědnici | 7:00 mše sv. | 7:45 snídaně | 9:00 denní povinnosti nebo studium | 12:00 adorace a modlitba uprostřed dne a hodina četby | 12:30 oběd | 13:00 rekreace | 14:00 denní povinnosti a studium | 16:30 služba ve zpovědnici | 17:00 mše sv., nešpory v kostele | 18:30 večeře, rekreace, osobní modlitba | 22:00 ticho

Každý pátek ve 20:00 adorace nejsvětější svátosti.

Bratři:

br. Stanislav Stec, představený kláštera
br. Bogdan Sikora, provinciál
br. Vladimír Hubálovský, jáhen

1x za měsíc se koná kapitula, během které čte představený řeholi sv. Františka a aplikuje ji na současnost. 1x za měsíc se koná duchovní obnova, během které bratři naslouchají Pánu skrze modlitbu, meditaci a duchovní četbu.

Požehnání sv. Františka bratru Lvovi:

Ať ti Pán žehná, ať tě chrání, ať ti ukáže svou tvář a smiluje se nad tebou. Ať k tobě obrátí svou tvář a obdaří tě pokojem.
Pán ať ti, bratře Lve, žehná.

Je to požehnání inspirované požehnáním, které uděloval Mojžíš a Áron. Znamení Tau je uvedeno přes jméno br. Lva, což ho mělo povzbudit, aby si uvědomil, že patří mezi vyvolené. Text tohoto požehnání znal sv. František spíše z liturgie než přímo z Písma - ve střední Italii se tehdy používalo na Zelený čtvrtek a při svěcení kněží.

breviářkapleřeholník